DENİZLİ SERİNHİSAR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

YATAĞAN İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KANTİN İHALE İLANI

YATAĞAN İMAM HATİP ORTAOKULU  MÜDÜRLÜĞÜ  KANTİN İHALE İLANI

 

 

YATAĞAN İMAM HATİP ORTAOKULU  MÜDÜRLÜĞÜ

KANTİN İHALE İLANI

İLGİ: Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği.

Madde 1 – Yatağan İmam Hatip Ortaokulu  Müdürlüğü kantini Okul Aile Birliği tarafından üçüncü şahıslara muhammen bedel tespit komisyonunca belirlenen bedel üzerinden ilgi yönetmelik çerçevesinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g  maddesine  göre, pazarlık usulü (Kapalı Zarf) usulü ile kiraya verilecektir.

OKULUN ADI

AYLIK/YILLIK MUHAMMEN BEDEL

(8,5 ayda ödemeli)1 Yıllık

GEÇİCİ TEMİNAT

%10

İHALE TARİHİ

 

SAAT

Yatağan İmam Hatip Ortaokulu

1.400,00 TLYıllık / 164,71 TL

140 TL

   29/01/2018

14:30Madde   2- İhaleye konan okul kantininin muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı ihale tarih ve saati

Madde 3- İhaleye katılmak isteyen istekliler  %10 geçici teminatı Ziraat Bankası Serinhisar Şubesi   (İBAN:TR300001000857624179585001) nolu Okul Aile Birliği hesabına yatırmak zorundadırlar.

Madde  4-İşin yapılma yeri, teslim alma ve teslim etme şekil ve şartlar: İhale şartnamesinde belirtilmiştir.

Madde  5-İhaleyi alan kişiler yer teslimi yapılmadan % 6 kesin teminatlarını yatırmak zorundadırlar.

Madde 6-İhale 29/01/2018 pazartesi  günü saat 14.30 da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılacaktır.

İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BİTİRME TARİHİ, GECİKME HALİNDE ALINACAK CEZALAR; Madde 7-Kira süresi yer teslimi yapıldıktan sonra düzenlenecek sözleşme tarihinden itibaren bir yıl sonra sona erer. Bu bir yıllık işletme süresi sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa kantin kira sözleşmesi muhammen bedel tespit komisyonunca Üretici Fiyatları Endeksi(ÜFE) oranında yapılacak artışla uzatılabilecektir.

İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER:

 Madde 8-İhaleye gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmayı kabul eden gerçek kişiler ile tüzel kişiler kabul edilecektir. Ancak tüzel kişiliği sahip katılımcılardan şirkete ilişkin belgeler ayrıca talep edilecektir.

Madde 9- Tüzel kişiliğe haiz olanlar 10. madde kapsamındaki belgelerini ihale komisyonuna ibraz etmek zorundadır.

Madde 10-İhaleye katılmak için başvuranlardan;

a)      Nüfus cüzdanının fotokopisi

b)      Sabıkası bulunmadığına dair sabıka kayıt belgesi (Son 6 ay)

c)      Girmek istediği okul için belirtilen geçici teminatı yatırdığına dair makbuz.(Dekont )

d)      Başka kantin işletmediğine ve ihaleden men yasağı olmadığına dair taahhütname 

             ( İlgili Esnaf Odasından alınacaktır.)

e)      Öğrenim Belgesi

f)       Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan 5/61986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış Kantin İşletmeciliği Belgesi  Ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak katılımcıların hiçbirinde Ustalık belgesi bulunmaması durumunda iş yeri açma belgesi, Kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip )olması zorunludur. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 30. Maddesinde (Teknik lise mezunları veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının dört yıllık eğitim programlarından mezun olanlara, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız İşyeri Açma Belgesi verilir.) bu bağlamda; iş yeri açma belgesi ve ustalık belgesi eşdeğer belge olarak değerlendirilecektir.

NOT: KATILIMCILAR İSTENEN BELGELERDEN BİRER ASIL BİRER FOTOKOPİ OLMAK ÜZERE İKİ DOSYA İLE MÜRACAAT EDECEKLERDİR

Madde 11- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ayrıca okulun huzur, güvenlik, gizlilik, sağlık, temizlik vb. gibi özelliklerini koruyup gözetecek güvenirlilikteki kişi veya kuruşlara kiraya vermeye yetkilidir. İhale komisyonu bu gerekçelere bağlı olarak ihaleye vermeme durumunda gerekçe açıklamak zorunda değildir.

 İhaleye katılanların ihale komisyonunca evrakları incelenerek ihaleye katılmaya uygun görülen kişilerin teklifleri Kapalı zarf içerisinde yazılı olarak almak üzere ihaleye kabul edilir. İhale komisyonunca ihaleye katılması uygun görülmeyen kantin işletmek için uygun yeterlilikte olmayan şahıslar ihale odasından çıkartılır. İhaleye katılanlardan şartlara uygun olan en az iki kişi olmadığı takdir de ihaleyi iptal etme, ya da yapıp yapmama hakkına sahiptir. İhaleye katılması uygun görülen kişilerden yazılı teklif alınarak; İlk üç teklif öğrenci sağlığına ve okul işleyişine uygun olmayan, daha önce bu konuda şikâyetler olmuş, idareyi zor duruma sokmuş olan kişiler en yüksek teklifi verse de komisyon ilk üç kişiden uygun olana verme yetkisini kullanarak ihale sonuçlandırılır.

Madde 12 -  Bu ilan 29/01/2018 günü saat 14.30’e kadar İlçe  Milli Eğitim Müdürlüğü ilan panosunda Bağlı oldukları muhtarlık veya Belediye İlan Panosuna, Okul İlan Panosunda ve ilgili yerlerde asılı kalacaktır.                                                            

Madde 13- İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler 10.maddede yer alan belgeleri hazırlayarak ihalenin yapılacağı saate 14.00 ’a kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne

istenilen belgelerin bulunduğu ve üzerinde katılımcının adı. açık adresi ve ihalesine katılmak istediği okulun adının yazılı bulunduğu kapalı zarf içerisinde teslim edeceklerdir. Bununla ilgili olarak iştirakçilere evrak teslim alındı belgesi verilecektir.                                      

   

  İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANILACAK ŞARTLAR :

 

a)                T.C. vatandaşı olmak

b)                Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak

c)                Başka kantin işletiyor olmamak

 

Madde 14- Ağır hapis, (6) aydan fazla hapis veya “zimmet-ihtilas-irtikap-rüşvet-hırsızlık-dolandırıcılık-sahtecilik-inancı kötüye kullanma-dolanlı iflas” gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, bu cezalarını tamamlayarak tahliye edilmiş olsalar dahi kantin ihalelerine başvuruları kabul edilemez ve ihaleye de katılamazlar.

                                                                        

 Madde 15-İhaleyi kazanan kantin işleticileri, kira sözleşmelerinde belirtilen maddelere aynen uyacaklar ve yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. Sözleşme süresince sözleşmeye aykırılık ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin tespiti durumunda işletmeciye bildirim tarihinden itibaren sözleşme fesih olacaktır.

Madde 16-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

Madde 17-İhale komisyonu tarafından ihale kararı, karar tarihinden 15 gün içersinde ita amirine onaylatılır veya iptal edilebilir.

 

Madde 18-Ödemeler Milli Eğitim Bakanlığının Okul Aile Birliği Yönetmeliği ve eki sözleşmeye göre yapılacaktır.

 

Madde 19- Kira ödemeleri :

Yüklenici yıllık kira bedelinin % 3 ünü defterdarlık/malmüdürlüğüne üçer aylık dönemler itibarıyla dönemi takip eden ayın yirmisine kadar peşin olarak yatırarak dekontu birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir.

Yüklenici %3 arz bedelinin ödenmesinden geriye kalan kira bedelinin  %10 unu  İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, % 10 unu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne % 80 ini de  birliğin göstereceği hesaplara aylık peşin  yatırarak dekontlarını birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir.

Süresinde ödenmeyen işletme bedeline 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanacaktır.

 

Madde 20- Elektrik ve Su Gider bedeli:

    Kantinin elektrik ve su sayaçları okulun sayacından ayrı olduğundan ilgili faturalar yüklenici tarafından ilgili kurumlara ödenecektir. İşletme hakkı süresi sona erdiği veya süresinden evvel iptali halinde ilgili sayaçlara ait ödemelerin yapılarak borç olmadığını belirten dekontlar idareye teslim edilecektir.  

 

Madde  21-Şartname bedeli olarak alınacak miktar; şartname bedeli alınmayacaktır.

 

Madde  22-İhtilafların hal mercii Acıpayam   İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

 

Madde 23- Sözleşmenin yürürlüğü girmesi ita amirinin onayına bağlıdır.

 

 

 

İLAN OLUNUR.    

 

 

Aşağı Mah. İstiklal Cad. No8 20430 Serinhisar/DENİZLİ - 0258 5913948

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.